Pojmovnik na DataTables

Pojmovnik

Pojmovnik je namenjen poenotenju računalniških pojmov in besednih zvez, ki so uporabljeni v prevodih odprto-kodne programske opreme in dokumentacije. To NI (!) splošni angleško-slovenski slovar. Vsebinsko je nekatere izmed teh pojmov mogoče prevajati drugače, bolj slovnično pomensko in ne zgolj na način, kot je zapisan v pojmovniku. To je še posebej pomembno pri prevajanju dokumentacije, kjer poskušamo vsebino zapisati tako, da bo uporabniku razumljiva.

Po pojmovniku je mogoče napredno iskati z vpisom iskalnih nizov, hkrati pa je dobljene rezultate mogoče razvrščati. S presledkom v iskalni vrstici začnemo novo, podrejeno odbiro.

V 'remote' pojmovniku so tudi nedorečeni pojmi in pa pojmi, ki so trenutno v postopku usklajevanja. Pojmi, izpisani na zelenem ozadju, so novi v pojmovniku, pojmi, na rdečem ozadju, pa so neusklajeni, zato je mogoče, da se bodo spreminjali.

angleški pojem slovenski pojem opomba
bitwise ~bitni ~---☘
enum (enumerated)enum (oštevilčen)---
goal seekiskanje cilja---
blockchaintehnologija veriženja blokov฿ – digitalna valuta
distributed ledgerporazdeljeno shranjevanje podatkov฿ – digitalna valuta
BLOB (Binary Large Object)dvojiški (binarni) paket---
area (data)(podatkovno) vrsta (A1-F10), obseg podatkov ali vrednosti---
area (print)območje (tiskanja)---
array (ordered series) (data) (podatkovno) polje (A1-A10;B1-B10;F1-F10)---
pivot tablevrtilna razpredelnica---
range (data)(podatkovna) vrsta (A1-F10), obseg podatkov ali vrednostiThe largest value in the list is 21, and the smallest is 13, so the *range* is 21 – 13 = 8.
serie (data)(podatkovni) niz, zaporedje (A1-A10, A1-F1)---
set (data)(podatkovna) množica (A1-F10; B2-F30 ...)---
slopenaklon (premice grafa), nagib (stolpca), strmina (puščice)---
CLAMP()funkcija "rezanje"---
CLIP()funkcija "izrezovanje"---
EXP a^na^na je osnova potence, n je stopnja potence.
poligonmnogokotnik---
polylinemnogokotna črta, mnogočrtnica---
snubprirezano telo---
area-chartPLOŠČINSKI diagram---
bar-chartpalčni diagram, palčnik(vodoravni stolpci)
box-chart (box-whiskers) plotvretenast (kvantilni) diagram z (intervalnimi) razmičnimi črtami---
box-plot (dropbar)vretenast (kvantilni) diagram---
bubble-chartmehurčni diagram---
cartogramkartogram(zemljevid, ki z barvo opredeljuje podatke, naprimer gostoto poseljenosti ...)
chart (data)diagram (podatkov)---
chart with 'markers for each data value'z 'oznakami posamezne podatkovne vrednosti'---
chart ~ % stackedODSTOTNI NALOŽENI ~---
chart ~ clusteredRAZVRSTILNI ~---
chart ~ stackedNALOŽENI ~---
chart-map (map)zemljevid (podatkov)---
climograph (data)klimogram(posebna oblika diagrama klimatskih razmer s količino padavin in temperaturo)
column-chartstolpčni diagram, stolpčnik(navpični stolpci)
cone-chartstožični diagram---
cylinder-chartvaljni diagram---
data marker(podatkovni) označevalnikA bar, area, dot, slice, or other symbol in a chart that represents a single data point or value that originates from a worksheet cell. Related data markers in a chart constitute a data series.
diagram (data)diagram(pogosto tudi slika npr. algoritma nekega opravila)
drop-linesspustne črtethese lines extend from data points to the horizontal (category) axis to help clarify where one data marker ends and the next data marker starts.
dropbar (box-plot)vretenast (kvantilni) diagram---
error bars (chart)(stolpec) interval (razmik) napake---
exploded doughnut-chartRAZREZAN KOLOBARNI DIAGRAM(vsak kos je ločen od celote)
exploded pie-chartRAZKOSAN TORTNI DIAGRAM(vsak kos je ločen od celote)
flow-chart (data)diagram poteka, potekogram---
gantt-chart (data)gantogram(posebna oblika diagrama za vodenje projektnega dela)
graph (data)(podatkovni) grafmatematični graf z osmi, ki imajo številčnime vrednosti funkcije
graphicon (data)grafikongraf, podoben matematičnemu, vendar to ni in ni nujno številčni (imena mesecev in ni izris funkcije)
high-low linesrazmične črteAvailable in 2-D line charts and displayed by default in stock charts, high-low lines extend from the highest value to the lowest value in each category.
histogram (data)strnjen stolpčni diagram(stolpični diagram v katerem se stolpci dotikajo)
horizontal bar-chartvodoravni palčni diagram---
line-chart (črtasti)_ ČRTNI diagram---
min-max-linesrobne vrednosti, razponske vrednosti---
outliners (chart)izstopajoče vrednosti---
pie of pie-chartREZINA TORTNEGA diagrama---
pie-chartTORTNI diagram---
plotgraf, diagram ali grafikon(vsebinsko)
polarSPIRALNI diagram---
pyramide-chartpiramidni diagram---
radar filled-chartZAPOLNJENI MREŽNI diagram---
radar-chartMREŽNI diagram---
ring chartKOLOBARNI diagram---
scattered XY (točkovni graf)RAZSEVNI diagram---
scattered with linemnogočrtni RAZSEVNI diagram---
scattered with smooth lineRAZSEVNI diagram z GLAJENO črto---
scatterplot (data)RAZSEVNI (graf, grafikon ali diagram)---
simple doughnut-chartKOLOBARNI diagram(kolač z luknjo na sredini)
splinekrivulja---
stock-chartBORZNI diagram(finančni diagram)
stock-chart high-low-closeKONČNI INTERVALNI diagram(točka + zgornja in spodnja meja)
stock-chart open-high-low-closeZAČETNO-KONČNI INTERVALNI diagram---
stock-chart volume-high-low-closeKOLIČINSKI KONČNI INTERVALNI diagram---
stock-chart volume-open-high-low-closeKOLIČINSKI ZAČETNO-KONČNI INTERVALNI diagram---
strip-chart (data)pasovni, pasovčnik diagram---
surface contour-chartOBRISNI POVRŠINSKI diagram(gledano s ptičje perspektive)
surface wireframe-chartPOVRŠINSKI OBROBLJEN diagram---
surface-chartPOVRŠINSKI diagram---
Venn diagramVennov diagram---
swatchizvleček---
tick (graph)'črtice osi---
vertikal bar-chartnavpični stolpčni diagram---
whiskers plotintervalne (razmične) črte---
tipka Alttipka Alt, izmenjalna tipka, izmenjalka---
tipka Alt Grtipka Alt Gr, znakovna izmenjalna tipka, znakovna izmenjalka---
tipka BackspacePremik nazaj, tipka vračalka---
tipka BreakPrekini, tipka za prekinitev* prekinjalka---
tipka Caps Lock_ črkovna zaklepnica, tipka zaklepnica črk---
tipka Ctrltipka Ctrl, krmilna tipka, krmilka---
tipka DeleteIzbriši, tipka brisalka---
tipka EndKonec, tipka na konec---
tipka EnterVnesi, vnosna tipka, vnašalka---
tipka Esctipka Esc, ubežna tipka, ubežnica---
tipka HomeZačetek, tipka na začetek---
tipka InsertVstavi, tipka vrivalka---
tipka Num Lock_ številčna zaklepnica, tipka zaklepnica številk---
tipka Page DownStran ↓, tipka stran navzdol---
tipka Page UpStran ↑, tipka stran navzgor---
tipka PausePremor, tipka za *premor, tipka čakalka---
tipka Print ScreenTisk zaslona, tipka tiskalka---
tipka Scroll Lockdrsna zaklepnica, tipka zaklepnica drsenja---
tipka Super, Windowstipka Windows, tipka pop (pojavno okno)---
tipka Shift "△"Premakni, tipka dvigalka---
tipka Spacepreslednica---
tipka Sys RqSistem, sistemska tipka---
tipka Tabtipka Tab, predelčnica, (tabulatorska tipka)---
tipka z znakom "“puščica gor↑"smerna tipka gor---
tipka z znakom "puščica desno →"smerna tipka desno---
tipka z znakom "puščica dol ↓"smerna tipka dol---
tipka z znakom "puščica levo ←"smerna tipka levo---
accrued interestakumulirane obresti [$]same as accumulated interest; the total amount of interest
bearer cheque_ ček na prenositelja [$]a cheque which can be paid in by any person, not just the person stated on the cheque
block tradingtrgovanje s svežnji [$]trading in shares, normally in blocks of 10,000
bondobveznica [$]a means of raising finance whereby a government or company receive capital (which is repaid after a defined period) in return for payment of interest on the debt. This debt instrument can be traded.
collateral, also securityporoštvo [$]something, normally money or assets such as a property, that is used as a guarantee that someone will pay off a loan.
creditstanje/polog/kreditmoney in a bank account; amount added to a bank account; money lent by a bank; also verb
credit cardkreditna kartica [$]a plastic card given to a customer by a bank which enables a customer to buy goods on credit
ledgervpisna (glavna) knjiga [$]zbirnik vpisov transakcij
debit carddebetna kartica [$]a card which allows a person to pay for something immediately using the funds in their account
exchange ratemenjalni tečaj [$]the price for which the currency of one country can be exchanged for the currency of another country
gapcenovni preskok [$]any difference in the close price of the previous trading period and the open price of the next trading period
interest rateobrestna mera [$]the amount of money paid to borrow, normally expressed as a percentage of the amount that is borrowed
liablebiti pravno odgovoren [$]to be legally responsible for something
loanposojilo [$]money lent by a financial institution that must be repaid with interest - also v.
mortgagehipoteka [$]a loan from a bank in order to buy a house/property
moving average (ma)drseče povprečje [$]means of showing a directional trend in a value over a period of time
pivot pointglavna središčna točka [$]the primary support/resistance point calculated basing on highs, lows and close prices
principalglavnica [$]the amount of money that is being loaned
return (high, moderate, low)donos (visok, zmeren, nizek) [$]yield or profit
rubber cheque_ ček brez kritja [$]a cheque for which there are not sufficient funds available; also called a bounced cheque
swift codekoda swift [$]an internationally-recognised identification code for banks throughout the world, most commonly used for international wire transfers and consist of 8 or 11 numbers and letters
yeld to maturitydonosnost do dospetja [$]obdobje določa 'ročnost' (maturity) do dospelosti
optionopcija [$]Opcija je pogodbeno razmerje med kupcem in prodajalcem, ki daje lastniku pravico, ne pa tudi obveznosti, da kupi ali proda instrument po vnaprej dogovorjeni pogodbeni ceni. Cena opcije je premija.
settlementporavnava [$]---
coupon periodkuponsko obdobje [$]---
future valuebodoča vrednost [$]---
distance-weighted least-squares approximationnajboljša aproksimacija danih točk, ki temelji na utežnih razdaljah in najmanjših kvadratih [$]---
principal (par value)glavnica [$]---
coupon ratekuponska stopnja donosa [$]---
passthrough coupon ratekuponska pretočna obrestna mera [$]---
floating-rate notesobveznice s spremenljivo obrestno mero [$]---
zero-coupon bondbrezkuponske obveznice [$]---
term structure of interest rates_ časovna struktura obrestne mere [$]---
investmentnaložba [$]---
treasury billzakladna menica [$]---
call optionnakupna opcija [$]---
put optionprodajna opcija [$]---
volatilitynestanovitvnost (nihanje) [$]---
strike priceizvršilna cena [$]---
spot pricegotovinska (trenutna) cena [$]---
assetpremoženje, sredstvo [$]---
cost of carrystroški posedovanja oziroma financiranja---
expected returnpričakovana donosnost sredstva [$]---
risk free ratepričakovana donosnost netvegane naložbe [$]---
market returnpričakovana donosnost tržnega premoženja [$]---
cumulative (function)zbirna (funkcija)---
probability mass functionverjetnostna ali porazdelitvena funkcija---
probability distribution functionverjetnostna porazdelitvena funkcija---
cumulative distribution functionzbirna porazdelitvena funkcija---
discrete probability distribution functiondiskretna verjetnostna porazdelitvena funkcija---
uniform distributionenakomerna porazdelitev---
probability density functionfunkcija gostote verjetnosti---
probability quantile functionkvantilna funkcija verjetnosti---
continuous distributionzvezna porazdelitev---
par value (share)nazivna vrednost (delnice) [$]---
futures priceterminske cene [$]---
futuresterminske pogodbe [$]---
commodity futuresblagovne terminske pogodbe [$]---
funancial futuresfinančne terminske pogodbe (delnice, obveznice, valute) [$]---
underlaying (value)osnovna vrednost [$]---
maturitydospetje [$]---
spread optionopcija z razmikom [$]---
exercise / strike priceizvršilna cena [$]---
barrier optionmejna opcija [$]---
lookback optionpovratna (hindsight) opcija [$]---
shout optionkričeča opcija [$]---
quanto optionmedvalutna opcija [$]---
asian optionazijska opcija [$]---
interest rate futuresterminska pogodba na obrestno mero [$]---
option seller, writer, makerprodajalec opcije [$]---
option buyerpogodbena stranka [$]---
convenience yieldstopnja trenutne zaželenosti produkta [$]---
fixed-strike lookback optionpovratna opcija z nespremenljivo izvršilno ceno [$]---
covered callpokrita nakupna opcija [$]---
protective putpokrita prodajna opcija [$]---
floating-strike lookback optionopcija s plavajočo izvršilno ceno [$]---
power optionskvadratne opcije [$]---
barrier optionsopcije z mejno vrednostjo [$]---
ladder optionsstopenjske opcije [$]---
average-rate optionopcija s povprečno stopnjo [$]---
average strike optionopcija s povprečno izvršilno ceno [$]---
forward start optionopcija z naknadno določeno izvršilno ceno [$]---
shout optionklicna opcija [$]---
audiofilterzvokovni filter [♫]---
videofilterslikovni filter [✇]---
quantizerzaokroževalnik (barv) [✇]---
quantization (image processing)kvantizacija barv [✇]---
quantization (sound processing)kvantizacija zvoka [♫]Kvantizacija se izvede z diskretizacijo zveznega analognega signala (časovnih in amplitudnih vrednosti) v množico digitalno zakodiranih vrednosti. Te vrednosti imenujemo otipki, njihovo število pa je pogojeno s frekvenco vzorčenja.
ditheringstresanje (barv) [✇]---
luminiscence, lumasvetlost [✇]---
chrominance, chromabarvna nasičenost [✇]---
algoritem ELAedge-based line average (ELA) algorithm [✇]---
scum dotrobna sivina [✇]robni odmik tiskanja - del črnila se (neželeno) natisne tudi na robovih izven slike in se v odtenku razlikuje od beline papirja
offset printofsetni tisk [✇]---
primary colorbarva primarna [✇]barve, iz katerih izpeljemo druge barve: seštevalne RGB, odštevalne CMY, integrirane RGBCMYKKW, slikarske RBYKW in likovne RBY
primariesbarve prabarve [✇]so osnovne zaznavane barve: vijolično-modra prabarva (B), zeleno-rumena prabarva (G) in oranžno-rdeča prabarva (R)
bold font, semikrepka pisava [Å]na več ravneh (polkrepka, krepka, ekstra krepka, ultra krepka)
light (ultra) fontstanjšana pisava [Å]Pisava s stanjšanimi potezami na več ravneh (tanka, svetla, ultra svetla črka)
outline fontobrisna pisava [Å]---
typeface, fontvrsta pisave, pisava [Å]---
script fontrokopisna pisava [Å]---
rounded fontzaobljena pisava [Å]---
expanded fontrazširjena pisava [Å]Pisava z zelo razširjeno podobo črk
black (ultra bold), heavy font, demiskrajno krepka pisava [Å]Pisava s skrajno (ekstremno, ultra) močno podebeljenimi potezami
condensed (compressed) font, thinzožena pisava [Å]Pisava z zelo zožano podobo črk
small capskapitelka [Å]pomanjšana velika črka, visoka kot male črke
vertexdno črke [Å]Spodnji del črke, ki sega pogosto preko črkovne črte
oblique (slanted, sloped) fontnagnjena pisava [Å]V levo ali desno nagnjena pisava. Kot nagiba je določen računalniško.
upright fontpokončna [Å]---
regular (book) fontnavadna pisava [Å]Običajna, pokončna oblika pisave, brez posebnih dodatkov
regular (roman) fontnavadna (rimljanska) pisava [Å]Običajna, pokončna oblika pisave, brez posebnih dodatkov
embossed fontvdolbena pisava [Å]---
Kruskal-Wallis testKruskal-Wallisov test[χ²]
Principal Components Analysis (PCA)Metoda glavnih komponent (PCA)[χ²]
Wilcoxon Signed Rank TestWilcoxonov test predznačenih rangov[χ²]
Wilcoxon rank sum testWilcoxonov test vsot rangov[χ²]
averagearitmetična sredina, aritmetično povprečje[χ²]
caseenota, primer[χ²]
chisqare (χ²) testHi-kvadrat (χ²) test[χ²]
clusterskupina, množica, gruča[χ²]
cluster analysismetodo razvrščanja enot/primerov v skupine[χ²]
contingencynaključnost[χ²]
correlationsoodnosnost (korelacija)[χ²]
covariancekovarianca[χ²]
crosstab, contingency tabledvorazsežna, kontingenčna razpredelnica[χ²]
cross loadingsprečne korelacije[χ²] korelacije vrednosti, ki se pojavljajo z več faktorji hkrati
datasetpodatkovna zbirka[χ²]☘ zbirka podatkov, ki so del raziskave
degrees of freedomstopinje prostosti (prostostna stopnja)[χ²]
dependent variableodvisna (kriterijska) spremenljivka[χ²]
descriptive statisticsopisna statistika[χ²]
distributionporazdelitev[χ²]
factor rotationrotacija faktorjev[χ²] omogoča redistribucijo faktorskih korelacij
factor loadingsfaktorske korelacije[χ²] Matrika komponent pokaže Pearsonovo korelacijo med vrednostjo (item) in komponento.
geometricgeometrična sredina, geometrično povprečje[χ²]
goodness-of-fitskladnost (podatkov, preizkusa)[χ²]
groupskupina[χ²]
indepandent Samples T-TestT-test dveh neodvisnih vzorcev[χ²]
indipendent variableneodvisna spremenljivka[χ²]
inferential statisticsanalitična (inferenčna, sklepna) statistika[χ²]
interval variablerazmična ali intervalna spremenljivka[χ²] vrednost je mogoče odštevati, ne tudi deliti (leto)
mean (arithmetic)(average)povprečna vrednost, povprečje, povprečnica[χ²]
measuremerska lestvica[χ²]
measure (nominal)imenska (nominalna) lestvica/spremenljivka[χ²] vrednostih ni nobene urejenosti (smer študija, kraj rojstva, barva oči)
measure (ordinal)urejenostna (ordinalna) lestvica/spremenljivka[χ²] vrednosti lahko uredimo v smiselni vrstni red (izobrazba) – lestvice (Likert)
measure (interval)razmična (intervalna) lestvica/spremenljivka[χ²] vrednosti lahko odštevamo, ne pa delimo (temperatura, leto rojstva)
measure (ratio)razmernostna () lestvica/spremenljivka[χ²] vrednosti lahko delimo (masa, starost)
medianmediana, razpolovna vrednost, razpolovnica, središčnica[χ²]
modusmodus, gostiščnica[χ²]
monotonic functionmonotona funkcija[χ²] funkcija ali zaporedja, kjer vrednosti le naraščajo ali le padajo
multiple response setskupina spremenljivk[χ²]
variable setodzivi spremenljivk (niz spremenljivk)[χ²]
NPopulacijo sestavljajo enote, del populacije imenujemo vzorec. Oznaka N označuje število enot v populaciji.[χ²]
nOznaka n označuje velikost vzorca, ki je del analizirane populacije.[χ²]
nominal variableimenska ali nominalna spremenljivka[χ²] vrednost je neuredljiva (kraj)
one-tailedenostranska (porazdelitev)[χ²]
ordinal variableurejenostna ali ordinalna spremenljivka[χ²] vrednost je uredljiva v vrstni red (izobrazba)
paired Samples T-TestT-test dveh odvisnih vzorcev[χ²]
paired t-testtest dvojic, test parov[χ²]
populationpopulacija[χ²]
post-hoc testsmnogoterne primerjave[χ²] ??? nejasna zveza
PSPPprogram za obdelavo statističnih podatkov[χ²]
quadratic meankvadratna sredina[χ²] kvadratni koren aritmetične sredine kvadratov podatkov v nizu
rational variablerazmernostna spremenljivka[χ²] vrednost je mogoče deliti (masa)
response variablepojasnjevana (odvisna) spremenljivka[χ²]
restricted samplingvzorčenje z omejitvami[χ²]
significance, significancystatistična značilnost (signifikantnost)[χ²]
stringniz (znakov)[χ²] Nizi so zaporedja poljubnih znakov
value-biasvodilo vrednosti[χ²] bias je vodilo, ki opredeljuje vrsto in velikost vrednosti
variable (descriptive, nominal)spremenljivka (opisna)[χ²] (atributivne, kvalitativne) spremenljivke: vrednosti se izražajo z opisi (besede, znaki) – spol, kraj, izobrazba.
variable (numeric, qvantitaive)spremenljivka (številska, numerična, kvantitavna)[χ²] spremenljivke: vrednosti se izražajo s števili, s katerimi je mogoče računati – letnice, uspeh, števila.
variable (discrete)spremenljivka (diskretna, celoštevilčna, stalne vrednosti)[χ²] spremenljivke: zavzema le določeno vrednost – opravljeni izpiti, število otrok.
variable ()spremenljivka (zvezna)[χ²] spremenljivke: realna števila – višina.
varimax (variable maximization)varimax[χ²] omogoča redistibucijo faktorskih korelacij za dokaz faktorjev (maksimizacija varianc kvadratov uteži)
quartimax ()quartimax[χ²] (maksimizacija faktorskih uteži)"
equimax ()equimax[χ²] (poenostavitev strukture)"
stat glossarySTATISTIKA http://isi.cbs.nl/glossary/[χ²]
stat kazaloSTATISTIKA http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/kazalo.html[χ²]
stat kazaloSTATISTIKA [χ²]
t-testt-test[χ²]
test statisticstestna statistika[χ²]
truncated meanuravnotežena sredina[χ²] aritmetična sredina niza podatkov, izračunana zatem, ko je bil določen delež najnižjih in najvišjih vrednosti v njem zavržen
two-taileddvostranska (porazdelitev)[χ²]
variancevarianca[χ²]
variable indexindeks spremenljivke[χ²]
dictionary indexindeks slovarja[χ²] slovarski indeks
weighted (arithmetic) meantehtana (aritmetična) sredina, utežena, ponderirana[χ²] (različno vrednotenje posameznih predmetov nizu)
z-testz-test, preizkus Z[χ²]
z-scorez-vrednost, vrednost Z[χ²] položaj posamezne enote v populaciji glede na aritmetično sredino
abortprekini---☘
about (menuitem)O programu (predmet menija) ali O ImePrograma---
acceleratorpospeševalnik---
accessibilitydostopnost---
accessorsdostopnik---
accuratenatančno---
actiondejanje---
activateomogoči---
activedejaven (ne 'aktiven')---
activitydejavnost---
adapterprilagodilnik, vmesnik (naprave)---
adaptiveprilagodljivo---
adddodaj---
add-invstavek---
address bookimenik---
administrationskrbništvo---
administratorskrbnik---
advanced (user, options)napredne (možnosti), izkušen (uporabnik)---
aggregator (media)združevalnik (predstavnih vsebin)---
alertopozorilo---
aliasvzdevek---
alignporavnati---
allocate (memory)dodeli (pomnilnik)---
alternative (installer)nadomestni namestilnik---
alternative (to phostohop)nadomestitev za (phostohop)---
amountkoličina, znesek (finance)(vsebinsko)---
amplifier (pre~)ojačevalnik (predojačevalnik - glasba)---
AM/PMdop/pop (male črke)---
analysingpreučevanje---
analyzerpreučevalnik---
anchorsidro---
annotationzabeležka---
anonymous (access)brezimni (dostop) ('ne' anonimni)---
anti-aliasingglajenje robov---
anycastnedoločno oddajanje---
appearancevidez---
appendpripni---
appletaplet---
applicationprogram---
applyuveljavi---
appointmentsestanek (meeting = srečanje)---
arbitrarypoljubno---
archiverpakirnik---
area (data)(podatkovno) vrsta (A1-I10), obseg, območje (poštni naslovi)---
argumentargument---
arrangerazporedi---
array (ordered series) (data)(podatkovno) polje (A1-A10;B1-B10;F1-F10)---
artworkgrafična podoba---
aspect ratiorazmerje---
assembler (disassembler)zbirnik (razbirnik)---
assemblezberi---
assigndodeli---
assignmentdodelitev, naloga (vsebinsko)---
assistantpomočnik---
assistive technologypomožna tehnologija---
associatepoveži---
attach (file)priloži datoteko (ne 'pripni')---
attachmentpriloga (ne 'priponka')---
attach (process)pripni (okno, orodjarno, opravilo)---
attributeatribut---
audio effectzvočni učinek---
auditing (security)presoja (varnosti)---
authenticateoveri---
authenticationoveritev (ne 'overovitev')---
authenticator (supplicant)overilnik (prosilnik)---
authenticitypristnost---
authoring (CD/DVD)izdelava (CD/DVD)---
authorizationpooblastitev---
authorizepooblasti, odobriti (pazi vsebino!)---
autocompletesamodejno dopolnjevanje (npr. ukaza v ukazni vrstici)---
autofillsamodejno izpolnjevanje (npr. obrazcev na spletnih straneh)---
auto (repairing)samodejno (popravljanje)---
auxiliarypomožnen, dodaten---
availablerazpoložljivo, na voljo (vsebina)---
avatarpodoba---
backend (frontend)zaledje (začelje/čelni)---
backgroundozadje---
backportnavzdol prikrojeno---
backtracepovratna sled---
back-tracesledenje za nazaj---
backupvarnostna kopija, ustvari varnostno kopijo---
backward compatibilityzdružljivost za nazaj---
balanceravnovesje---
banizobči---
barvrstica (toolbar), stolpec pri bar-chart---
batch (commands)paketni (ukazi)---
behaviourobnašanje---
benchmarkprimerjalni preizkus (tudi rezultat primerjave)---
bevelizbočenost, izboči---
binary driverstrojni (binarni) gonilnik---
bindingvezava, vez (keybinding - tipkovna bližnjica)---
bitmap (picture)bitna slika---
bit-ratebitna hitrost---
blacklist(dati NA) črni seznam---
block devicebločna naprava---
blockquotebločni navedek---
blurzabrisanost, zabriši---
board gamenamizna igra---
boilerplate (code)standardno besedilo (koda)---
boldkrepko---
bookmarkletaplet zaznamka---
bookmarkzaznamek---
boolean (value, operator)logična (vrednost, operator) (ne 'boolova')---
bootloaderzagonski nalagalnik---
bootstrap systemzačetni nalagalni sistem---
borderobroba (ne 'rob')---
botrobot (IRC)---
bounding boxokvir---
braceoklepaj (opomba: oklepaj = uklepaj + zaklepaj)---
branchveja (nadzor različic)---
breakpoint (programming)prekinitvena točka (programiranje)---
brightnesssvetlost---
broadcastvsesmerno oddajanje (vsebinsko: tudi televizijsko oddajanje)---
brokenpokvarjen---
brokerposrednik---
browsebrskanje, prebrskaj (meni, gumbi)---
browserbrskalnik---
buffermedpomnilnik---
bug (report)hrošč (poročilo o hrošču)---
builder (media)izgrajevalnik (predstavnih vsebin)---
buildizgradnja---
bulge (grafics effect)izbočenost/izbočenje (grafični učinek)---
bulletseznamska točka---
bundled-withpriložen---
busvodilo---
busyzaposlen (ne zaseden)---
bylinevrstica zaslug---
bypass (computer)obhod (obiti)---
bytebajt---
cachepredpomnilnik---
calibrationumerjanje---
callbackpovratni klic (odzivna funkcija)---
callklic---
call-stacksklad klicev, klicni sklad---
camerafotoaparat, kamera---
canvasplatno (urejevalnik slik)---
capacityzmogljivost (ne 'kapaciteta'), velikost (pri diskih)---
CAPTCHACAPTCHA (upoštevati je treba velikost črk)---
caption (image)napis (pri slikah)---
capturezajemi---
caretkazalka (korektorski znak)---
carriernosilni signal---
case sensitiverazlikovanje velikosti črk---
CC-AttributionDovoljenje CC---
CC-Attribution-NoDerivDovoljenje CC - brez predelav---
CC-Attribution-NoncommercialDovoljenje CC - nekomercialno---
CC-Attribution-ShareAlikeDovoljenje CC - deljenje pod istimi pogoji---
CD-ROMCD-ROM (ne 'zgoščenka') (oznak nosilcev ne prevajamo)---
centered (text)usredinjeno (besedilo) (kot postavljeno v sredino)---
center objects (verb)središči predmete (glagol)---
certificate authorityoveritelj potrdil---
certificatepotrdilo---
Certification Policy Nameime pravilnika potrdil---
Certification Revocation List (CRL)seznam preklicanih potrdil---
chainveriga---
char-setnabor znakov---
check-boxoznačno polje---
checkerpreverjalnik---
check-inprijavi, vrnitev (v sistem za nadzor različic)---
check-outodjavi, prevzem (iz sistema za nadzor različic)---
checksumnadzorna vsota (in ne 'kontrolna vsota')---
check/uncheckoznači/odoznači ali odstrani oznako---
cherry-pickodbira---
child (process)podrejeno (opravilo)---
ciphertext (cyphertext)kriptogram (šifriranje)---
classrazred---
clausedoločba, člen---
clearpočisti---
cleartext'čistopis---
CLI (command line interface)CLI (vmesnik ukazne vrstice)---
clip-artgrafika---
clipboardodložišče---
clipizrezek (clipart), video posnetek (video clip)---
cloud (service)(storitve) v oblaku---
codeckodek---
collapsezloži---
collatezberi (pri tiskanju)---
colondvopičjeza dvopičjem: nadaljujemo z "malo začetnico" ...
colorizeobarvaj---
color planebarvna ravnina---
combine (split)spajanje (razdeljevanje)---
combo boxspustno polje---
command promptukazna kazalka, ukazni poziv---
command shellukazna lupina---
commandukaz---
commentopomba---
commituveljavi---
communicate (glagol)sporočati, posredovati---
compact datazgosti (zgoščeni) podatke---
compact filestisni datoteko---
compact viewstrnjen pogled---
comparatorprimerjalnik---
compatibilityzdružljivost---
compilation (audio, video)zbirka (posnetkov)---
compiler (decompiler)(kodni) prevajalnik (strojnokodni prevajalnik)---
compile time (library)prevajalna (knjižnica)---
complexityzapletenost---
complies-withje združljiv z---
componentenota, sestavni del, sestavina---
composersestavljalnik / skladatelj (oseba)---
composesestavi---
compositingskladnja 3D---
compressionstiskanje---
compressstisni (podatke, arhiv, paket)---
compromiseogroziti---
conditionalpogojnik---
conduitveznik---
configurationnastavitve---
configurenastavi---
confirmpotrdi---
conflictspor---
conforms (to a standard)je skladno (s standardom)---
congestionpreobremenjenost---
connectorpovezovalnik (z omrežjem) / spojnik (točk)---
connectpoveži (v omrežje) / spoji, poveži (točke)---
consolekonzola---
constructorizgrajevalnik---
contactstik (navezati stik)---
container (media)zabojnik---
containervsebnik---
context menuvsebinski meni---
continiously (time)zvezno (časovno), ponavljajoče (predvajalniki)---
contourobris---
contrastkontrast---
controllerkrmilnik---
controlstipke, nadzorniki (vsebinsko), nadzorne tipke---
convertpretvori---
cookiepiškotek---
copiesizvodi (pri tiskanju)---
copykopiraj---
copyleftodprte avtorske pravice---
copyrightavtorske pravice---
core dumpizpis jedra---
correspondingustrezen---
corruptedpokvarjen---
cover (art)naslovnica, ovitek (vsebinsko)---
crashed (program)program se je sesul---
creatorustvarjalnik (program), ustvarjalec (oseba)---
credentialspoverila---
cropobreži (urejevalnik slik)---
cross-fadepostopni prehod---
cross-hairmerek (kazalke)---
cross-platform (program)ki deluje v različnih okoljih, sistemih---
cruftšara---
cursorkazalka---
cursor (writing)vrivnik (navpičnica za vnos besedila)---
customizeprilagodi---
custompo meri---
cyclic linkkrožna povezava---
daemonozadnji program ali opravilo (ne 'demon' in ne 'prikrit program')---
dashboardnadzorna plošča---
dashpregledna plošča---
databasepodatkovna zbirka---
data planzakup prenosa podatkov, naročnina za prenos podatkov---
deactivateonemogoči---
debugrazhrošči, razhroščevanje---
declaration (programming)izjavljanje, izjava, deklaracija (pri programiranju)---
declineodkloni---
decoderodkodirnik---
decompiler (compiler)(strojnokodni) prevajalnik (kodni prevajalnik)---
decoration (window)okraski (okenski)---
decryptodšifriraj---
defaultprivzeto---
defaultsprivzete vrednosti---
definedoloči---
definitiondoločilo (programi), definicija (matematika)---
deformationdeformacija---
defragmentationodpravljanje razdrobljenosti (proces), celovitost (stanje)---
deinterlacerazpletanje---
delayzakasnitev---
deleteizbriši (prednostno) (datoteke, mape ...), zbriši (besedilo, narisano črto ... )---
delimiterrazmejilnik (ne 'ločilo')---
demultiplex (demux)odvijanje (pretoka)---
demultiplexer (demuxer)odvijalniki (pretoka)---
demuxerodvijalnik---
depayloaderrazlagalnik vsebine (nasprotje payloader)---
deprecatedopuščeno---
dereference (programming)sledenje (sklicu), uporaba (sklica) (programiranje) (vsebinsko)---
deriveizpeljati, izpeljanka---
descriptoropisovalnik---
deselectodstrani izbiro (ne 'odizberi')---
deserializingločitev iz zaporedja---
designersnovalnik (ne 'oblikovalnik'; oblikovalec je oseba)---
designzasnova, oblikovanje---
deskletaplet namizja---
desktop environmentnamizno okolje---
desktopnamizje---
destinationcilj---
detachodpni---
detailpodrobnost---
developerrazvijalec---
development teamrazvojna skupina---
device mapseznam naprav---
devicenaprava---
dialer (modem)klicalnik (modema)---
dialogpogovorno okno---
diamondkaro---
digestizvleček---
dingbatsokrasni znaki pisave---
directorymapa---
disassembler (assembler)razbirnik (zbirnik)---
disassemblerazberi---
discardzavrzi---
discdisk---
disk imageodtis diska (ne 'slika')---
dismissopusti, počisti, prekliči, zapri (vsebinsko)---
dispatcherodpravnik---
displacementpremestitev, prestavitev---
Distinguished Name (DN)enolično ime---
distortpopačenje---
distributon (of licence)razširjanje (dovoljenja)---
distributorponudnik---
ditheredrazpršeno (pri slikah)---
dock-barvrstica sidrišča---
dockersidrišče---
dock(er) (undock)usidraj, sidrišče (odsidraj)---
dockletaplet sidrišča---
documentationdokumentacija---
donatepodari (redkeje donacija)---
donekončano---
double-click dvoklik---
downgradepodgradi (nasprotno od nadgradi)---
downloadprejmi / prejemanje (ne 'prenašanje')---
downloaderprejemalnik---
downstream -odvisni projekti, (dolrazvojno)---
downtimečas nedelovanja---
Do you (want)Ali (želite) (vprašanje se začne z ali)---
drivergonilnik---
drop-down listspustni seznam [-]---
drop-in replacementtakojšnja zamenjava [-] drop-in---
dropspusti, opusti (izbiro)---
dual stackdvojni sklad---
dummy (package)preizkusni (paket) ---
dumpodloži izpis, odložen izpis---
echoodmev (ukaz echo - izpiši!)---
edgerob---
editorurejevalnik---
effectučinek---
ejectionizmet (napaka pri izmetu, izmetavanje za dejavnost ...)---
ejectizvrzi---
ejectorizmetalo---
elementpredmet (in ne 'element')---
emaile-pošta---
embedvstavi---
emblemznačka---
emitoddajanje---
emoticonizrazna ikona---
emulateposnemaj---
encapsulatevloženo---
enclosurepriloga---
encoderkodirnik---
encodingkodiranje---
encryptionšifriranje---
engine (program)programnik (programa)---
enterprise (mode)poslovni (način)---
entityentiteta, predmet---
enumerateštevilčenje---
enumeratorštevilčnik---
environment variableokoljska spremenljivka---
equalize(r)uravnavanje (uravnalnik)---
eraserradirka (urejanje slik)---
escape sequence ubežno zaporedje---
ETAPČP (pričakovani čas prihoda)---
ethernetethernet (eternet)---
evaluationvrednotenje, ocena (program oceni neko vrednost)---
even/oddsodo/liho---
event devicenaprava dogodka---
event driven (boot)dogodkovno voden (zagon)---
examplezgled, primer (vsebinsko)---
exceedprekoračiti---
excludeizloči---
executableizvedljiva datoteka---
executeizvedi---
executorizvajalnik---
exemptizjema---
exitkončaj---
expanderrazširilnik---
expand (uncollapse)razširi ---
experimental (version)delovna različica programa---
expiredpretečeno/preteklo---
explicit (implicit)izrecno (neizrecno)---
explorerraziskovalnik (ker ni oseba)---
extension (file)pripona (datoteke) (ne 'končnica')---
extension (program)razširitev (programa)---
extractrazširi (arhiv), pretvori (zvok in sliko v drug zapis), izloči (barve iz slike)---
extranetekstranet---
extrudeizrini---
extrusionizrivanje (izdiranje) (grafični učinek), iztiskanje---
eye-candyšminka (pri raznih učinkih)---
fadepojemanje---
fading (reflection)pojemajoč (odsev)---
failovernadomestni način delovanja---
failurenapaka (disk failure), spodletelo (operation failed)---
fallback (program/option)zasilni ali nadomestni (program, možnost)---
falsenapačno, logični NAPAK-PRAV (vsebinsko ne-da, izključeno-vključeno ...)---
faviconikona zaznamka---
favoritepriljubljeno---
FCC (folder carbon copy)MK (mapna kopija)---
featurezmožnost, odlika---
feedbackodziv---
feeder (printer)podajalnik papirja (pri tiskalniku)---
feedvir (blogi, RSS)---
fetchpridobi---
file browserbrskalnik datotek---
filedatoteka---
file formatvrsta, zapis datoteke---
findnajdi---
firmwarestrojna programska oprema---
FIXMEnačrtovani popravki---
flash drivepomnilniška naprava---
flatbednamizni optični bralnik---
flat viewskupni prikaz (torej vse naenkrat)---
flavour (of package)različne izvedbe (paketa)---
flip (image)zrcali (sliko) vodoravno / navpično (ne obrni) ---
floating windowsledbeča okna---
float (number)število s plavajočo vejico---
float (operation)izračun/opravilo s plavajočo vejico---
flow (control)(nadzor) pretoka---
flushpočisti---
focus (program, screen, window)žarišče, v žarišču, osredotočiti se - vsebinsko)---
foldermapa---
following (options)naslednje (možnosti) (ne 'sledeče')---
follow upnavezava ali nadaljevanje (na koncu strani, pošte ...), spremljaj (blogi ipd.)---
font (fixed width)pisava (stalne širine)---
fontpisava---
footernoga---
foregroundospredje---
formatoblika (pri pisavah) / vrsta (pri datotekah)---
format (text, binary)oblika datoteke (besedilna, dvojiška ali programska)---
formobrazec---
fps (frames per second)fps (sličic na sekundo)---
fragmentationdrobljenje (opravilo), razdrobljenost (stanje)---
fragmentdrobec, košček, delček---
frame bufferslikovni medpomnilnik---
frame ratehitrost sličic---
frameworkogrodje---
free spaceneporabljen prostor---
freewarebrezplačni program---
from scratchiz nič, od začetka---
frontend (backend)začelje/čelni (zaledje) ---
full-screencelozaslonsko, celozaslonski način/pogled---
functionalitydelovanje, opravilo, funkcija, znožnost---
gain (audio track)ojačanje (zvočne sledi)---
gammagama---
garbage collectionsproščanje pomnilnika---
gatewayprehod---
generalsplošno---
generateustvari---
generatorustvarjalnik---
generic (device/driver)splošna (naprava/gonilnik)---
geocastzemljepisno oddajanje---
geolocationzemljepisna lega---
geometrygeometrija---
getting startedkako začeti---
global optionssplošne možnosti (ne 'globalne')---
glyphpismenka---
grabbergrabilnik---
grabzgrabi (ne 'zagrabi')---
gradientpreliv---
grantdovoli---
gridmreža---
gripdržalo---
groupskupina---
group (ungroup)združi (razdruži)---
groupwareprogrami za skupnsko delo---
guidevodnik (ne 'vodič')---
GUI (graphical user interface)GUI (grafični uporabniški vmesnik) (ne 'krajšamo')---
hackermojster kode, heker---
hamželena pošta---
handbookpriročnik---
handleročica (glagol obravnavati)---
handlerročnik---
handshake (hardware or software)izmenjava signalov (strojno ali programsko)---
hard-codedprogramsko nespremenljivo---
hard tokenskrbniški (strežniški) prstni odtis---
hashingrazpršitev---
hashrazpršilo---
hash functionzgoščevalna funkcija---
hash tablezgoščevalna tabela---
headerglava---
head-up display (HUD meni)iskalni meni---
helperpomagalnik---
hibernatev mirovanje (ne 'hiberniraj' in ne 'v hibernacijo')---
hierarchyhierarhija---
highlightpoudari---
hintingglajenje (pisave) (grafika)---
hostgostitelj---
hotkeyhitra tipka ---
hot plugginghitro priklapljanje---
hotspotvroča vstopna točka (Wi-FI)---
hoverprehod nad (on hover – ob prehodu)---
HOWTOpodrobni vodnik---
hueodtenek---
hyperlinkhiperpovezava---
icecasticecast (upoštevati je treba velikost črk) (oddaj na icecast)---
identifierdoločilo, določilnik---
identityistovetnost---
if trueizbrana možnost določi / omogoči---
ignoreprezri---
image (graphics) (disc) (of company)slika, odtis (diska), podoba (podjetja)---
implementationizvedba---
implementedpodprto---
implicit (explicit)neizrecno (izrecno)---
include (subfolder)vključi (podmapo)---
increasepovečaj---
indentation (text)zamik (besedila)---
indexed file (in index)zabeležena datoteka (v kazalu)---
indicatesnakazati (kazati na)---
indicatorkazalnik---
informationpodrobnosti, podatki---
inhibitorzaviralnik, preprečevalnik---
inhibitzavirati, preprečiti---
initializer (programming)začenjalnik (programiranje)---
initializezačenjanje, nastavljanje začetnih vrednosti---
initializingzačenjanje---
inlay (graphics)intarzija (grafični programi)---
inlineznotrajvrstično---
input fieldvnosno polje---
inputvnos (človek) / vhod (podatki)---
insertion textvstavek besedila---
inspectornadzornik---
inspectpreveri, podrobno opazovanje---
installernamestilnik---
instanceprimerek---
instanthipno---
instant messengerhipni sporočilnik (ne 'trenutni' in ne 'takojšnji')---
integer (int)celo število ---
integrated (suite)enovit (paket)---
integrationomogoča podporo, je vključen (vsebinsko)---
integritycelovitost---
interaction (user)poseg uporabnika---
interactivevzajemna (dejavnost), odzivni (sistem)---
interlaceprepletanje---
internationalisation (i18n)jezikovno prilagajanje (programske opreme)---
internetinternet---
interoperabilityzdružljivost (združljivost delovanja / vzajemna združljivost delovanja)---
interpret(er)tolmačiti (tolmač)---
interruptprekini---
interval (time)razmik (časovni), (v matematiki interval)---
intranetintranet---
introstpectionsamoopazovanje, samopregledovanje---
invalidneveljavno---
invertobrni---
invocationpriklic---
invoke(po)klicati---
issueizdaja (revije), napaka (programa), zahtevek (poročilo o napaki, želji)---
issuerizdajatelj---
issues (legal)(pravni) zapleti, težave, nepravilnosti---
italicležeče (pisava)---
itempredmet---
iterationponovitev, iteracija (matematika)---
junkvsiljena pošta(ni enako spam – neželena pošta)---
job (print)posel (tiskanja)---
journaling (file system)dnevniški (datotečni sistem)---
justification (text)poravnava (besedila)(obojestranska)---
keepohrani---
kerneljedro---
kernel module (driver)jedrni modul (gonilnik)---
keyboard layoutrazporeditev tipk---
keylogerbeležnik tipkanja---
keyloggingbeleženje tipkanja---
keymaptipkovna razvrstitev---
keypad številska tipkovnica---
keyringzbirka ključev---
keywordključna beseda---
kill (terminate) (tab)uniči (zavihek)---
killuniči (ne 'pobiti' ali 'ubiti')---
labeloznaka---
lagzakasnitev---
landmarkmestna oznaka (oznaka mesta), geografska posebnost (vsebinsko)---
landscapeležeče (papir ali slika)---
laptopprenosnik---
latencypritajenost (pritajitev - glagol)---
launchable (object)izvedljiv predmet (in ne zagonljiv)---
launcherzaganjalnik---
launchzaženi---
leadinuvajanje---
leadoutzaključevanje---
leak (memory) (data)puščanje (pomnilnika), uhajanje (podatkov)---
legacy (sistem, setting)opuščen (sistem, nastavitev)---
level (pri igrah)raven (težavnost igre), stopnja (napredovanje igre)---
lexerleksalni preučevalnik---
lexical analysisleksikalna analiza (preučevanje)---
licence dovoljenje---
linearpremo / zaporedno / vrstno---
line-inanalogni vhod---
line-outanalogni izhod---
link checkerpreverjalnik povezav---
lint (linting)preverjalnik kode, lintProgram (postopek) zaganjanja programa, ki omogoča analizo kode za morebitne napake.
list boxseznamsko polje---
listenerposlušalnik---
listseznam (dati NA *)---
listviewseznamski pogled---
live systemživi sistem---
loadernalagalnik---
loadnaloži---
localejezikovna oznaka, jezikovni prevod---
localisation (l10n)krajevno prilagajanje (programske opreme)---
local (network)krajevno (omrežje) (ne 'lokalno')---
location barnaslovna vrstica---
locationmesto---
lock filezaklepna datoteka---
logdnevnik---
loggingbeleženje (dnevnika)---
loginprijava---
logologo, znak (organizacije)---
logotiplogotip, besedni znak (organizacije)---
loop(back) (device, interface)(zaprto)zančna (naprava, vmesnik)---
loopzanka---
lossless (codec)kodek za kodiranje brez izgub - brezizguben kodek---
lossy (codec)kodek za kodiranje z izgubami - izguben kodek---
luminositysvetilnost---
machine (program)računalnik, strojnik (programa)---
magnifierpribliževalnik---
mailing listdopisni seznam---
mainframe (computer) osrednji računalnik---
maintainervzdrževalec---
malformednapačno oblikovan---
malwarezlonamerna programska oprema---
managerupravljalnik---
manipulationobdelava---
manualpriročnik / ročno---
mappingpreslikava---
marginbeli rob (okno)---
marginodmik---
markeroznačevalnik---
markup (language)označevalni (jezik)---
marshalling(pomnilniško) zaporejanje---
mashupkolaž (različnih možnosti, storitev ...)---
maskmaska---
mass storagehranilnik podatkov (besede mass same po sebi ne prevajamo), pomnilniška naprava---
mastering (CD/DVD)izdelava (CD/DVD)---
mastermatičen (pridevnik), glaven---
maximizerazpni---
media (center, folder, file, player)predstavno (središče, mapa, datoteka, predvajalnik)---
medium (media) nosilec (nosilci)---
meetingsrečanje (appointment = sestanek)---
memoopomnik---
memorizezapomni si---
memorypomnilnik---
menubarmenijska vrstica---
menumeni---
mergezdruži---
messagesporočilo---
microbloggingmikrobloganje---
migrate (data)preseliti (podatke)---
MIME typevrsta MIME---
miner (data)podatkovni rudar---
minifierodstranjevalnik odvečnih znakov---
minimizeskrči---
mining (data)podatkovno rudarjenje---
mipmappingpreslikava mip---
mirrorzrcalni strežnik---
miscellaneousrazno---
mixermešalnik---
mnemonicsčrkovne bližnjice---
modelinespremenljivka dokumenta (nastavitvene datoteke)---
modenačin---
modifier (key)spremenilna tipka (tipke Shift, Ctrl, Alt)---
modifyspremeni---
modulemodul---
monikervzdevek---
monitornadzorovati/nadzornik (tudi zaslon)---
morphingpreoblikovanje---
mountpriklopi---
mouse gesturepoteza miške---
multicastvečsmerno oddajanje---
multimedia (center, folder, file, player)predstavno (središče, mapa, datoteka, predvajalnik) (ne 'večpradstavnostni')---
multiplayervečigralstvo---
multiplexer (muxer)zvijalnik (pretoka)---
multiplex (mux)zvijanje (pretoka)---
multiprocess sistemvečopravilni sistem---
multitouchvečdotičnost (podpora več hkratnih dotikov), večdotični (zaslon)---
muncheržerko (v GCompris)---
mute/unmuteutišaj/povrni glasnost---
muxer (multiplexer)zvijalnik---
namespaceimenski prostor---
N/AN/A (ni na voljo)---
native (compilaton)izvorno kodno prevajanje---
native (format)lastni zapis---
navigationkrmarjenje---
nestinggnezdenje---
netbookmali prenosnik---
networkomrežje---
newsgroupnovičarska skupina---
newsletterglasilo---
nice valueocena prednostni delovanja---
nicknamevzdevek---
nodevozlišče---
nonceenkratnica, skovanka, priložnostna skovanka---
nonebrez---
nonfree (program)neprost (program)---
normalizerizenačevalnik---
normalizing soundizenačevanje zvoka---
normalobičajno---
notationzapis---
notebookbeležka (ne 'beležnica')---
notesporočilce, opomba---
notification areaobvestilno področje ---
notifierobvestilnik---
nowsedaj ali zdaj (odvisno od vsebine, prednost je na sedaj)---
null device ničelna naprava---
null (value)prazna množica, vrednost---
numeric keypad (numpad)številska tipkovnica (številčnica)(ne številčna tipkovnica)
objectpredmet (pri programiranju)---
obsoletezastarelo---
occurrencepojavitev---
OCR traceoptično prepoznavanje (znakov)---
offlinenepovezan/krajevni---
offloadpreusmeritev (na zunanjo napravo)---
offsetodmik, zamik (vsebina)---
onlinepovezan/spletni---
onscreen displayprikaz na zaslonu (PNZ)---
on-the-fly (writing)sprotno (zapisovanje) [-]---
opacitymotnost, raven prekrivnosti---
operationdejanje, opravilo---
optimizeoptimiraj---
optionaldodatno/izbirno---
optionsmožnosti---
orientationusmerjenost---
originalizvirnik (izvirno besedilo oz. izvorni podatki)---
otherdrugo---
outlineoris---
outputizpis/izhod---
overflowprekoračitev---
overhead (memory)skupni, celotni (pomnilnik)---
overhead (traffic)slepi (promet)---
overlayprekrivanje---
overlay scrollbarspojavni drsniki---
overloadpreobremenitev---
overrideprepiši---
overwriteprepiši---
packagepaket---
packagerpripravljalec (oseba), pripravljalnik paketov, arhivirnik---
pack, archive (gl.)zapakiraj/zapakiranje---
packetizer (audio, video)paketnik (zvok in slika)---
paddingblazinjenje---
page layoutpostavitev strani---
pagerpozivnik (naprava)---
pager (program for displaying text files)prikazovalnik (besedilnih datotek)---
pagingostranjevanje---
pairing (bluetooth)seznanjanje (naprav)(bluetooth)---
palettepaleta (slikarska paleta) ali barvni nabor---
panelpult---
panepladenj---
panningsukanje---
parallelvzporedno---
parameterparameter---
parentnadrejeni (ne 'starševski')---
parity bitparnostni bit---
parityparnost---
parserrazčlenjevalnik---
particularposeben (in ne 'določen')---
partitionrazdelek---
partnershipdružabništvo---
passphrasešifrirno geslo, reklo, fraza---
passwordgeslo---
patchpopravek ---
pausepremor, naredi premor---
payeeprejemnik / stranka---
payloadernalagalnik vsebine (nasprotje depayloader)---
payloadvsebina (vsebinski podatki)---
PDAdlančnik---
PeerCastPeerCast (upoštevati je treba velikost črk) (oddaj na PeerCast)---
peersoležnik---
peer to peer (network)peer-to-peer (omrežje), P2P---
pending (download, process)(prejem, opravilo) na čakanju---
performancezmogljivost, hitrost delovanja (odvisno od vsebine)---
periodobdobje, ponavljajoče---
peripheralzunanja naprava---
permanenttrajno---
permissiondovoljenje---
persistence fileobstojna datoteka---
perspectivevidik, perspektiva (v programih za risanje)---
phasekorak---
phising (internet)zvabljanje (ne 'ribarjenje')---
phrasereklo, fraza---
pinch (graphics effect)uščipanje/uščipniti (grafični učinek)---
ping address (glagol)pošlji ping na naslov---
pin (hardware)nožica (pri strojni opremi)---
pipecev (ne 'pipa')---
pipelinecevovod---
pipeliningcevljenje---
pixbufmedpomnilnik sličic---
pixelslikovna točka---
pixmapvečbitna sličica, sličica---
placeholdervsebnik---
plain text filebesedilna datoteka---
platform (game, learning, OS)okolje (igralno, učno, računalniško), ploščadna igra---
playlistseznam predvajanja (dati NA *)---
pleaseprosimne pravajamo; besedo please v prevodu izpustimo.
plotizris/izrisati---
pluginvstavek---
pointerkazalec---
policypravilo, pravilnik---
poligonmnogokotnik---
polygon mesh modellermodelirnik poligonalnih mrež {(C) bernard}---
polylinemnogokotna črta, mnogočrtnica---
pooling (resources)zbiranje (virov)---
poolzaloga (kot recimo zaloga vrednosti)---
populating (a tree)izgradnja (drevesne strukture)---
popup menupojavni meni---
port (GTK, Qt, Windows, Linux)predelava (GTK, Qt, Windows, Linux)---
portraitpokončno (postavitev papirja)---
portvrata---
postfixpripona---
postponeodloži---
postprocessorpoopravilnik (programski)---
postprocesspoopravilo---
power-controlnadzor porabe energije---
predefinedvnaprej določeno---
preferencesmožnosti---
preferredprednostno---
prefetchvnaprejšnje pridobivanje---
prefixpredpona---
prepend (file)pripni na začetek (datoteke)---
preprocessor (hardware)predprocesor---
preprocessor (software)predopravilnik---
prerollpripraviti (pretakanje GStreamer)---
presetnastavitev, predloga nastavitev (ne 'prednastavljeno')---
prettyprinter(oblikovni) izrisovalnik kode---
previewpredogled---
previouspredhodno (če ni vezano na čas), prejšnje (če je vezano na čas)---
principalpredstojnik---
printnatisni (ali izpiši na zaslon)---
printouttiskalniški izpis---
priorityprednost---
privilegedovoljenje---
probe (for filesystems)zaznaj (datotečne sisteme)---
problemtežava---
processingobdelovanje---
processopravilo---
processor (hardware)procesor (strojni)---
processor (software)opravilnik (programski)---
profileprofiliraj, profil---
profilerprofilirnik---
progress barvrstica napredka---
progressive (show image file)napredovano (prikazovanje podrobnosti slike)---
progressnapredek---
promotepromocija---
promptpoziv---
propertieslastnosti---
providerponudnik---
proxyposredniški strežnik (SOCKS in HTTP) (okrajšava pos.strž. HTTP, SOCKS)---
pruneočisti---
publisherzaložnik---
pull (code, package)sprejmi (kodo, paket)---
purgepočisti---
push (code)objavi (kodo)---
qualifieruvrščevalnik---
qualitykakovost (ne 'kvaliteta')---
que, (en)queue (spool)vrsta, uvrsti---
querying (device)poizvedovanje (po napravi)---
quitkončaj---
quotakoličinska omejitev---
quoted (text)navedeno (besedilo), besedilo v navednicah---
quote (glagol)navajati---
radio buttonizbirni gumb---
range (data)obseg, (podatkovna) vrsta (A1-F10)---
raw printerneposredni tiskalnik---
ray-tracersledilnik žarkov---
readerbralnik---
realtimev realnem času / realnočasovno---
rearrangeprerazporedi ali ponovno razporedi---
reasonvzrok---
recentnedavno---
recipientprejemnik---
recover (data)obnovi (podatke)---
recurrenceponovitev, vrnitev---
recursive'rekurzivno'---
redouveljavi---
refactoringpreurejanje/prenova---
reference (programiranje)sklic, sklicevanje na---
refine (search results)zoži (rezultate iskanja)---
refreshosveži---
regionobmočje---
regional settingsobmočne nastavitve---
registervpis/vpisovati---
registryvpisnik---
regressionnazadovanje---
regular expressionlogični izraz---
relayrelé---
release (program, key)izdaja programa, sprosti tipko---
reloadznova naloži---
relocationpreselitev---
remarkopazka---
reminderopomnik---
remix (glasbe)remiks---
removableodstranljiv (ne 'izmenljiv')---
rendererizrisovalnik---
renderer (sound)dajalnik (zvoka)---
renderingizrisovanje---
renderizriši, izris---
replacezamenjaj (ne 'nadomesti')---
repositoryskladišče (v sistemih za nadzor različic)---
requestzahteva---
resampleprevzorčiti---
resetponastavi (razen reset sistema)---
resident (memory)stalni (pomnilnik)---
resizespremeni velikost---
resolutionločljivost---
resolve (resolver)razrešiti (razreševalnik)---
resourcevir---
restartznova zaženi---
restoreobnovi---
retract (comment, message)umakni (opombo, sporočilo)---
retrievepridobi---
retryposkusi znova---
return typevrsta vrnjene vrednosti---
revertpovrni---
reviewpregled, ocena---
revisionpredelava---
revokeprekliči---
ripzajem (zvoka, z nosilca ...)---
rich textoblikovano besedilo---
roadmap(razvojni) načrt---
roaming (pri omrežju)gostujoče, gostovanje (v omrežju)---
rollbackpovrni---
root (disk)koren (uporabnik root je skrbnik)---
rotatezavrti---
rotationvrtenje (ne zasuk)---
routing table (internet)usmerjanje (usmerjevalna rezpredelnica)---
runnerzaganjalnik---
running (is running)se izvaja (ne 'je v teku' ali 'poteka')---
runtimeizvajalni čas---
runtime (library)izvajalna (knjižnica)---
runzaženi (ne poženi)---
sample ratevzorčna hitrost, hitrost vzorčenja---
samplingvzorčenje---
sandbox (brskalniki, varnost)peskovnik (delovanje v načinu varnostnih omejitev)---
saturationnasičenost---
scalable (program)(program) prilagodljive zmogljivosti---
scaleumeri / merilo / spremeni velikost v merilu (pri slikah)---
scancodebralna koda tipke---
scanpreiskovanje---
scan (scanner)optično preberi (optični bralnik)---
schedulerrazporejevalnik---
scopeobseg, doseg, domet (vsebina)---
scopeobseg (pri projektih, izvorni kodi)---
scrapbookalbum z izrezki, dnevnik-lepljenka ali knjiga-lepljenka---
screencastzaslonski posnetek---
screenletaplet zaslona---
screenshotzaslonska slika---
scrobbling beleženje poslušanja skladb
scriptingskriptno izvajanje, pisanje skript (dokler jih pišejo ljudje in ne računalniki)---
scriptskript---
script (shell)skript (ukazne lupine)---
scroll bardrsnik---
scroll(glagol)drsenje---
SDK (software development kit)SDK (zbirka orodij za razvoj programske opreme)---
seamless (integration)neopazno (delovanje)---
search engineiskalnik---
searchpoišči---
secondarydrugotni---
sectionodsek---
segmentation (raz)členitev, segmentacija---
segmentodsek---
selectizberi---
self-(signed, authentificated)samodejno (podpisan, overjen)---
sensortipalo---
separatorločilnik---
sequencerzaporednik---
sequencezaporedje---
serializingzdruževanje v zaporedje, zaporejanje---
serial (number)zaporedna številka (in ne serijska)---
serie (data)(podatkovni) niz, zaporedje (A1-A10, A1-F1)---
service packvzdrževalni paket---
servicestoritev---
sessionseja---
set (data)(podatkovna) množica (A1-F10; B2-F30 ...)---
settingsnastavitve---
setupnastavi, (redkeje namesti)---
shadersenčilnik---
shadow (password)prikrito (geslo)---
share (computer sharing)souporaba, izmenjava (v souporabi) (ne 'deljenje')---
shareware (version)plačljiva različica programa---
shiftzamik (samostalnik)---
shipped-withvključen v---
shooter (game)strelska (igra)---
shortcutbližnjica---
SHOUTcastSHOUTcast (upoštevati je treba velikost črk) (oddaj na SHOUTcast)---
showpokaži (če je dolgotrajno (okno, meni)) / prikaži (če je kratkotrajno in se samodejno skrije (orodni namig))---
shuffle (music)premešaj (glasbo)---
shutdownizklopi---
sidebarstranska vrstica---
signed (int) predznačeno (celo število)---
sign inprijava---
sign upvpisati se---
simultaneoussočasno---
sinkponor---
skewnagni (pri slikah)---
skinpreobleka---
skipping (file)preskok/preskakovanje (datoteke)---
skippreskoči---
slavepodrejen---
sleepv pripravljenost---
slicerezina---
slideshowpredstavitev (ne 'diapredstavitev' ali 'diaprojekcija')---
slide (slideshow)prosojnica (predstavitve)---
slopenaklon (premice grafa), nagib (stolpca), strmina (puščice)---
slotreža, polje---
snappripni---
snapshot (pri varnostnih kopijah)posnetek stanja---
sniffing (data)vohunjenje (za podatki)---
snippetizrezek---
snubprirezan predmet (matematika)---
social networkdružabno omrežje ( ... )---
socketvtič---
soft tokenuporabniški prstni odtis---
software (free)programska oprema (ne 'programje') (prosta programska oprema)---
solid colorpolna barva---
solverreševalnik---
sophisticatedizpopolnjen---
sortnamerazvrščevalno ime (ime uporabljeno za razvrščevanje npr: ime: The Doors, razvrščevalno ime: Doors, The)---
sortrazvrsti---
sound effectszvočni učinki---
source (code)vir, izvor, (izvorna koda)---
spamneželena pošta(ni enako junk – vsiljena pošta)---
span (column)razpon (stolpca)---
spatial view (Nautilus)prostorski pogled (v programu Nautilus)---
spawn(igre) oživéti (postati (ponovno) živ), oživíti (povzročiti, da ponovno oživi), (tehnično) ustvarjanje---
specificationdoločilo, določitev, razčlenitev---
specific'določeno'---
specifierdoločevalnik---
specifynavesti, podati---
spellcheckčrkovanje---
spinboxvrtilno polje---
splash screenpozdravno okno---
splinekrivulja---
split (combine)razdeli (spoji)---
splitterrazdelilnik---
spool ([en]queue)uvrsti---
spooler ([en]queuer)vrstilnik---
spool (folder, file)vrstilna (mapa, datoteka)---
spreadsheetpreglednica---
stacksklad---
stalledv zastoju---
standalonesamostojen---
standardstandard, običajno (vsebinsko)---
standbyv pripravljenost---
startingzačenjanje (ne zaganjanje)---
stashzaloga/založi---
static *statično *---
statusbarvrstica stanja---
statusstanje---
stdoutstandardni izpis---
stockzaloga, delnica---
stop bitzaustavitveni bit---
stopzaustavi (ne 'ustavi')---
streamer (program)pretočnik---
streamingpretakanje---
streampretok---
stress test preizkus obremenitve---
strictstrog---
string (data)niz (podatek)---
stripped/unstripped (binary)okrnjen/neokrnjen programski paket (datoteka)---
stroke (programi za risanje)poteza---
structured (text editor)strukturiran (urejevalnik besedil)---
structurezgradba (struktura pri programiranju)---
stubpomankljivo (splošno)---
stylesheetslogovna predloga---
styleslog---
stylus(zaslonsko) pisalo---
subjectzadeva---
submitpošlji---
sub-pixel (smoothing, geometry)podtočkovno (glajenje, geometrija)---
subscribenaroči---
subset podmnožica---
substringpodniz---
sufficientzadosten, dovoljšen---
suffixpripona---
summarypovzetek---
supplicant (authenticator)prosilnik (overilnik)---
supplierdobavitelj---
suppressprepreči---
suspendv pripravljenost---
swap (partition)izmenjevalni (razdelek)---
swap (verb)zamenjati---
switchpreklopi ali stikalo---
symlinksimbolna povezava---
synchronizationusklajevanje---
syntax errorskladenjska napaka---
syntaxskladnja---
system call sistemski klic---
system loadobremenitev sistema---
system traysistemska vrstica---
tablerazpredelnica---
tablet(PC) tablični računalnik, (Wacom) tablica---
tabstripvrstica zavihkov---
tabzavihek (v oknih)---
taggeroznačevalnik (pri MP3 ipd.)---
tagoznaka---
tap (pri touchpadu)tapniti, tapanje (po sledilni ploščici ali zaslonu)---
tarballpaket tar ---
targetcilj---
task (subtask - parent task)naloga (podrejena naloga (ne 'podnaloga')- nadrejena naloga (ne 'starševska')---
tearoffmesto za odpenjanje, odpenjalnik---
telepresenceoddaljena navzočnost---
templatepredloga---
temporaryzačasno---
testpreizkus (razen če ni test umerjen - vprašajte!!!)---
texel (pixels of the texture)točka teksture---
text-boxbesedilno polje---
texturetekstura---
thin clientlahki odjemalec---
third party [*][*] tretje osebe---
threadingnitenje (sporočil)---
thresholdprag---
throttle/throttlingzaviranje delovanja, omejevanje---
thumbnailsličica---
tierstopnja---
tilerazpostavi, polje (pri igrah)---
timelinečasovnica---
timeoutčasovna omejitev, časovni pretek dejanja---
timerčasomer---
timestampčasovni žig---
timingčasovna uskladitev---
title barnazivna vrstica---
TODOcilji (dela)---
to-doopravilo---
togglepreklopi---
tokenžeton---
toning (graphics effect)barvno toniranje (grafični učinek)---
toolbarorodna vrstica---
toolboxorodjarna---
toolchainnabor (programskih) orodij---
toolkitzbirka orodij---
tooltiporodni namig---
touchpadsledilna ploščica---
touchring (Wacom)drsni obroč---
touchstrip (Wacom)drsna ploščica---
trackballsledilna kroglica---
tracksled/skladba---
traditional (behaviour)običajno (obnašanje)---
transcodeprekodiraj---
transcriptprepiši---
transferprenos---
transformationpreoblikovanje (in ne 'pretvorba')---
transient (window)pogovorno (okno)---
translucencyprosojnost---
transmissionprenos (ne 'oddajanje')---
transmit (verb)prenesi (glagol)---
transparencyprozornost---
transportprenos---
trashsmeti---
trayiconikona sistemske vrstice---
tree viewdrevesni pogled---
trial (version)preizkusna različica programa---
trogglepoška (v GCompris)---
troubleshootingodpravljanje napak---
truepravilno, logični PRAV-NAPAK(vsebinsko da-ne, vključeno-izključeno ...)
truncated (function)prirezan (funkcija trunc())---
trunkdeblo (branch je veja v nadzoru predelav)---
tubingcevno izrivanje (izdiranje)---
tune innaravnanje---
tuner (device)uglaševalnik (naprava)---
tuner (TV)(tv) sprejemnik---
tunnelingtuneliranje---
tutorialvodnik (vodič:vodnik - človek:knjiga)---
tweakprilagoditi---
twirl (graphics effect)vrtinčenje (grafični učinek)---
typesetčrkovno oblikovanje---
typevrsta (ne 'tip')---
UIuporabniški vmesnik (ne 'krajšamo')---
umbrella listkrovni seznam---
unapplyrazveljavi---
unbound (bindings)nedoločeno (pri tipkovnih bližnjicah)---
uncheckodstrani oznako---
uncollapserazširi---
uncompressrazširi---
undeleterazveljavi izbris---
underlinepodčrtaj---
underlying (libary)osnovna (knjižnica)---
undorazveljavi---
unfillednazapolnjeno---
ungroup (group)razdruži (združi)---
unicastenosmerno oddajanje---
unicodeunikodslovenjena oblika
uniqueedinstven---
unitenotaenot (fps, m, s, W, lps ...) ne 'prevajamo'
universal time (UTC)koordinirani svetovni čas (UTC)---
unlinkrazveži---
unloadrazloži---
unmaximizepomanjšaj (razpeto)---
unminimizepovečaj (skrčeno)---
unmountodklopi---
unpack, extractodpakiraj/odpakiranje---
unpaperrazstrani---
unplug (device)odklopi (napravo)---
unselectprekliči, odstrani izbiro/izbor---
untitledbrez naslova (neimenovano)---
updateposodobi---
upgradenadgradi, nadgradnja (ne 'nadgraditev')---
uploadpošlji---
upstreamizvorni projekti, (gorrazvojno)---
up to dateposodobljeno---
usb hubusb razdelilnik---
user agentuporabniški posrednik---
utilitypripomoček, orodje---
validatepotrdi veljavnost (obe besedi)---
valuevrednost---
variablespremenljivka---
vendorprodajalec---
verbosepodrobni izpis---
verifypreveri---
versionrazličica---
vertextočka (grafa), oglišče (geometrijskega predmeta)---
viewerpregledovalnik---
viewpokaži, pogled (meni)---
viewportvidno polje---
virtualizernavidezovalnik---
virtual (memory)navidezni (pomnilnik)---
visual effectsvidni učinki---
visualisationpredočenje, upodobitev---
visualizerpredočilnik---
volumenosilec (ali glasnost!) vsebina---
voxelprostorska točka---
wake uppovrni iz pripravljenosti---
wallpaperslika ozadja---
watcheropazovalnik---
webcrawlerpajek---
web locationspletno mesto (www.stran.si/index.php?id=news,rss)---
webpagespletna stran (www.stran.si/index.html)---
websitespletišče (www.stran.si) (~site: gradbišče, delovišče, najdišče, ...)---
websplet---
whitelist(dati NA) beli seznam---
whitespacepresledni znak---
widgetgradnik---
wildcardnadomestni znak---
Windows (OS)Windows (OS) (ne 'Okna' kot registrirana blagovna znamka)---
wobble (okna)plapolanje (okna)---
workaroundzačasna rešitev (pri hroščih)---
workbookdelovni zvezek---
workflowpotek dela (vsebinsko)---
workspacedelovna površina---
wrap (lines)prelomi (prelom vrstic) (ne 'lomi')---
wrapperovijalnik---
writablezapisljivo---
zoom inpribližaj---
zoom outoddalji---
zoompribližanje---
zoom to windowprilagodi velikost oknu---
lalamain---
lalamain---
chalumeaušalimó♬ pihalo klarinet s 3 zaklopkami☘♬
scorenotni zapis♬ partitura
home folder +Rosebna mapa [≠]predog prevoda, ki naj bi zamenjal domačo mapo in dom. Odpri v domači mapi, domača mapa.
pastebin +Rodložišče [≠]predlog prevoda, kjer to ni ime spletišča
contributor------
CHAP (Challenge/Handshake Authentication Protocol) +Rprotokol prepoznavanja s pozivanjem/rokovanjem [≠]---
include file +Rzunanja (vključitvena) datoteka [≠]---
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)napredni vmesnik za nastavitve in porabo (ACPI)---
SLIP (serial line IP) +RSLIP (zaporedni IP) [≠]---
lalafuzzy---☘

Opombe

Pri prevajanju je treba iz vsebine ugotoviti kdaj uporabiti katero možnost. Crop pri urejanju slik pomeni obreži, vendar pa lahko (pri igrah) pomeni tudi dobeseden prevod te besede – poljščina ali posevek. Podoben primer je pojem standard, ki je lahko standard, kadar govorimo o npr. standardu HTML, lahko pa je tudi običajno, standard way for ...

- [▲] »trikotnik« označuje pojme, ki so enkrat že bili usklajeni v prevodih.
- [≠] znak »ni enako« označuje pojme, ki so ohlapni in jih je treba še uskladiti
- [$] znak »dolar« določa pojme, ki so del finančne terminologije
- [*] znak »zvezdica« določa več možnosti pojma
- [χ²] znak »hi-kvadrat« določa specifičen statističen pojem
- [-] »vezaj« je pri angleških pojmih zapisan zaradi neželenega preloma. Pogosto dvojice pojmov niso zapisane z vezajem. Tudi slovenske besede, ki so združene z vezajem, pišemo brez njega, če nasprotno ni izrecno poudarjeno. Besede, kjer je vezaj prisoten, so označene z znakom v oglatem oklepaju